"اَفرَن" یا انجمنء دوستی فرانسه – افغانستان، سی و پنجمین سالگرد خودرا در "کارتووشریء وَنسِن" تجلیل می نماید. [fr]

بدین مناسبت، جهت اشتراک در برنامه های تئاتر، کنسرت ها و کنفرانس ها، قبل از تاریخ 2 اکتوبر مطابق به 10 میزان ثبت نام نمایید.

PNG

PDF - 216.8 kb
Programme et invitation pour la manifestation du 8 novembre
(PDF - 216.8 kb)

برنامهء سالگرد و دعوت به محفل 8 نوامبر (17 عقرب)

تاریخ نشر 29/09/2015

قسمت بالایی صفحه