"اَفرَن" (دوستی فرانسه – افغانستان) : فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی [fr]

JPEG JPEG

انجمن "اَفرَن" از شما صمیمانه دعوت بعمل می آورد تا در جشنواره اش جهت فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی به نفع برنامه های تعلیم و تربیه در افغانستان، از روز پنجشنبه 26 نوامبر الی روز یکشنبه 06 دسامبر 2015 (از 5 تا 15 قوس 1394) – از روز دوشنبه تا روز جمعه، از ساعت 2 بعد از ظهر تا 7 شب / روزهای شنبه و یکشنبه، از ساعت 30 : 11 قبل از ظهر تا ساعت 7 شب، به نشانی ذیل تشریف آورده، ممنون سازید.

16 passage de la Main d’Or – 75011 Paris,
Métro : Ledru Rollin,
Bus : 46, 61, 76, 86,
Tél : (00 33) 1 43 55 63 50
(afrane.paris@gmail.com)

JPEG JPEG

PDF - 1.5 Mb
(PDF - 1.5 Mb)

"اَفرَن" (دوستی فرانسه – افغانستان) : فروش سالانهء صنایع دستی افغانستان و آسیای مرکزی

تاریخ نشر 25/11/2015

قسمت بالایی صفحه