اوکراین – گنبد جدید حفاظتی در چِرنوبیل (۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ / ۹ قوس ۱۳۹۵)

جابجایی گنبد حفاظتی بر رِاکتور آسیب دیدهء نیروگاه هسته ای چِرنوبیل، یک گامی عمده در امور محسوب می گردد و با انجام این کار، زمینهء مدیریت ساحه متذکره در فضای امن مساعد خواهد شد.

JPEG

این ساخت و ساز غول پیکر بی مانند، با داشتن ۲۵۰۰۰ تُن وزن، ۱۰۸ متر ارتفاع و ۱۶۲ متر طول، بواسطهء شرکت های بوییگ و وَنسی در چوکات کُنسرسیوم "نوواکا" اعمار گردیده است.

امور جاری باید تا اخیر سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به پیش برده شود تا این ساختمان عظیم حفاظتی رِاکتور از کار افتاده نیروگاه ذروی چِرنوبیل به مرحلهء بهره برداری رسیده و بالاخره زمینهء تخریب گنبد سابق و پاکسازی ساحه فراهم گردد.

کار این برنامه در منطقه ای شدیداً متضرر شده از تشعشعات کشنده رادیواکتیف واقع در چرنوبیل اوکراین، با مساعدت مالی بین المللی که به ابتکار "جی ۷" بمیان آمده و از سوی "بِرد" اداره می شود، بسر می رسد. فرانسه با پرداخت ۱۷۸ میلیون یورو هزینه، درجملهء دومین کشور تمویل کننده این برنامه شمرده می شود.

برای معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-ukraine-evenements/article/ukraine-nouvelle-arche-de-confinement-a-tchernobyl-29-11-16

تاریخ نشر 01/12/2016

قسمت بالایی صفحه