اوکراین – سفر ماتیاس فِکل (۱– ۲ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۳ – ۱۴ دلو ۱۳۹۵)

بتاریخ اول و دوم فبروری ۲۰۱۷ (۱۳ و ۱۴ دلو ۱۳۹۵)، آقای ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای گردشگری و فرانسوییان مستقر در خارج، به ادامهء مجتمع امور فرانسه - اوکراین که بتاریخ ۲۸ اکتوبر گذشته (۷ عقرب) دایر گردیده بود، به شهرهای ماریوپول و کیف اوکراین سفر نمود.

JPEG

فرانسه از پیشرفت های عمده بدست آمده در اجرای برنامهء اصلاحات پشتیبانی نموده و آرزومند ادامهء همراهی خویش با کشور اوکراین است.

آقای ماتیاس فِکل در شهر کیف با مقامات و فعالان سیاسی اوکراینی بحث و گفتگو نمود و با جامعهء اتباع فرانسوی نیز ملاقاتی انجام داد.

منشی دولت در ماریوپول یک آلهء رادیولوژی سیار را که از آن برای تداوی قربانیان ملکی منازعات استفاده بعمل می آید، به شفاخانهء عاجل شهر تسلیم نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-deplacement-de-matthias-fekl-01-02-02-17

تاریخ نشر 05/02/2017

قسمت بالایی صفحه