اوکراین – روسیه اسنادی را که از سوی مقامات حاکم بر دونبَس صادر می گردد، برسمیت می شناسد (۲۰ فبروری ۲۰۱۷ / ۲ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه از فرمان رئیس فدِراسیون روسیه مبنی به برسمیت شناختن وثیقه ها و اسناد رسمی که از سوی مقامات حاکم بالای بعضی مناطق دونِتسک و لوگانسک صادر می گردد، آگاهی حاصل نمود.

JPEG

فرانسه از این تصمیمی که جای در روحیه توافقات مینسک ندارد، متأسف است.

فرانسه از مقامات روسیه می خواهد تا تلاش های شان را متمرکز ساخته و جهت تطبیق بدون تأخیر توافقات مینسک، از نفوذ خود بر مسئولین جدای طلب استفاده نمایند. این امر یگانه نحوه مرعی الاجرا درآوردن راه حل مسالمت آمیز و پایدار به بحران در شرق کشور اوکراین است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-reconnaissance-par-la-russie-des-documents-emanant-des-autorites-de

تاریخ نشر 28/02/2017

قسمت بالایی صفحه