اوکراین – جلسه وزارتی در"چوکات و شکل نورماندی" در مونیخ، آلمان (۱۸ فبروری ۲۰۱۷ / ۳۰ دلو ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه با همتایان آلمانی، روس و اوکراینی خود در شهر مونیخ، بروز شنبه ۱۸ فبروری ۲۰۱۷ مصادف به ۳۰ دلو ۱۳۹۵ در جلسه وزارتی در "چوکات و شکل نورمتندی" اشتراک ورزید.

JPEG

تطبیق توافقات مینسک، در حالیکه فشار تنش ها در شرق کشور اوکراین بخصوص در گرد و نواحی محله اودیفکا شدیداً بیداد می کند، مدام دراولویت مطلق توجه قرار دارد.

وزرأ طی این نشست، جهت بهبود شرایط امنیتی خاصتاً پیگیری خروج نیروها از امتداد خط تماس، اتخاذ تدابیرعملی را مطمح بحث و گفتگو قرار دادند. مراعات آتش بس باید در پیاده ساختن تدابیر بشردوستانه، مانند گشایش نقاط عبور اضافی و بکار انداختن مجدد زیربناهای عمده برای مردم محل، موثر واقع گردد. در جلسه متذکره توجه خاصی به تبادل اسرأ مبذول گردید و این تدبیر ایجادکننده اعتماد لازم در میان اطراف درگیر معضل است.

JPEG

فرانسه، جهت اجرای توافقات مینسک، وابستگی خویش را به موثریت و نقش "چوکات و شکل نورماندی" تأیید می نماید و توافقات یادشده یگانه مسیری است بسوی حل و فصل مسالمت آمیز و دوامدار بحران در میان کشورهای روسیه و اوکراین.


جهت معلومات مزید
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-reunion-ministerielle-dans-le-format-normandie-a-munich-18-02-17

تاریخ نشر 23/02/2017

قسمت بالایی صفحه