اوکراین – تهدیدات بالای مأموریت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا "او.اس.سی.ای." (۹ می ۲۰۱۷ / ۱۹ ثور ۱۳۹۶)

بروز جمعه ۵ می ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۵ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی، گزمهء مأموریت خاص سازمان امنیت و همکاری اروپا (او.اس.سی.ای.) مستقر در اوکراین، درگیر یک واقعه جدیدی در نزدیکی های شهر پِتریوسکی واقع در منطقهء دونِتسک کشور اوکراین گردید.

JPEG

ناظرین وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا (او.اس.سی.ای.) از سوی افراد مسلح تهدید شدند و یک عضو این مأموریت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت.

فرانسه سنگ اندازی و ایجاد هرنوع سد و موانع درانجام مناسب مأموریت مربوط به سازمان امنیت و همکاری اروپا (او.اس.سی.ای.) و بخصوص اعمال استرهاب و ترس عمدی و منظم از سوی جدایی طلبان را شدیداً محکوم می کند. عاملین این چنین تحرکات قبیح باید شناسایی شده و جوابگوی اعمال شان گردند.

ما از تمامی طرفین درگیر منازعه، علی الخصوص از جدایی طلبان می خواهیم تا دسترسی آزاد، یعنی بدون مشکل و مانع و مطمئن سازمان امنیت و همکاری اروپا (او.اس.سی.ای.) را در ساحهء تحت نفوذ و مسئولیت شان تضمین کرده، و در تطبیق توافقات مینسک که یگانه راه برای حل و فصل جنگ است، داخل اقدام شوند. کشور های فرانسه و آلمان در داخل چوکات و شکل نورماندی یا "فورمات نورماندی" بذل تلاش های شان را در این راستا بلاوقفه پیگیری خواهند نمود.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-menaces-sur-la-mission-de-l-observation-de-l-osce-09-05-17

تاریخ نشر 10/05/2017

قسمت بالایی صفحه