اوکراین – بروز مجدد تنش ها در شرق (اول فبروری ۲۰۱۷ / ۱۳ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه از سرگیری نبردهای را که طی روزهای اخیر در شرق اوکراین، بخصوص در اودیفکا از خود قربانیان زیادی بجا گذاشته است، شدیداً محکوم می کند. ما از تمام طرفین درگیر می خواهیم تا خویشتن داری را حفظ نموده، و خاصتاً از روسیه می طلبیم که از تأثیر و نفوذ اش در میان جدایی طلبان کار گیرد. ما بر تطبیق فوری آتش بسی که در توافقنامه های مینسک بیش بینی شده است، تأکید می ورزیم.

همانگونه ای که دیروز مسئله را یکجا با شریک آلمانی خود در مقر سازمان امنیت و همکاری در اروپا (او.اس.سی.او) یادآور شدیم، ما جهت رسیدن زودتر به کاهش تشنج و منازعه، از تلاش های مأموریت نظارت سازمان امنیت و همکاری در اروپا (او.اس.سی.او) و مرکز مشترک برای مراقبت از آتش بس (جی.سی.سی.سی.) حمایت می نماییم. ما از مرکز مشترک برای مراقبت از آتش بس (جی.سی.سی.سی.) می خواهیم تا دسترسی و امنیت ناظرین وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا (او.اس.سی.او) را در اودیفکا، و همچنان در سراسر مناطق تحت قیمومیت اش تضمین کند.

فرانسه نیز از وخامت روزافزون اوضاع بشری در شرق اوکراین خیلی نگران است. ما طرفین درگیر را به تأمین هر چه سریعتر دسترسی مردم ملکی به آب و برق، تشویق و ترغیب می نماییم.

تطبیق توافقنامه های مینسک که فرانسه درچوکات "شکل و اندازه نورماندی" بدآن کاملاً متعهد می باشد، یگانه راه ممکن برای حل و فصل جنگ است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-regain-de-tensions-dans-l-est-01-02-17

تاریخ نشر 02/02/2017

قسمت بالایی صفحه