اوکراین – اوضاع در شرق این کشور (۲۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۶ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه به تعقیب قطع پیهم جریان آب و برق در منطقهء لوهانسک اوکراین، از خطر وخامت و بدتر شدن شرایط امداد رسانی بشردوستانه و صحی در محل مذکور ابراز نگرانی می کند.

فرانسه از طرفین درگیر معضل می طلبد تا جهت تأمین دوباره نیروی برق و تضمین ادامه دسترسی مردم به آب، یک راه حلی را در بطن گروپ کار اقتصادی مربوط به گروه تماس سه جانبه جستجو و دریافت نمایند.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-situation-dans-l-est-du-pays-26-04-17

تاریخ نشر 27/04/2017

قسمت بالایی صفحه