اوکراین – اوضاع در شرق این کشور (۲۱ جولای ۲۰۱۷ / ۳۰ سرطان ۱۳۹۶)

ما خشونت های تصدیق شده طی چند روز اخیر را در شرق کشور اوکراین که نظر به یک آمار رسمی باعث کشته شدن یازده تن در میان نیروهای مسلح اوکراینی گردید، محکوم می نماییم.

ما بمباردمان های را که ساحات شهری اودیوکا و کراسنوهوریوکا در منطقهء دونِسک را آماج قرار داد و باردیگر از مردم ملکی بیگناه قربانی سنگینی گرفت، نیز تقبیح می نماییم.

این آمار مرگبار به تقریباً ۳۰ کشته در شرق اوکراین از یک ماه بدینسو و به بیش از ۴۰ کشته در ماه گذشته، اضافه می گردد.

امر عاجل است تا به پیشرفت آنی در بخش امنیتی دست یافت. به همین منظور ما با کشور آلمان درچوکات شکل نورماندی یا "فورمات نورماندی" جهت رسیدن به تعمیل کامل توافقات مینسک به بذل سعی و تلاش ادامه می دهیم.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-situation-a-l-est-du-pays-21-07-17

تاریخ نشر 23/07/2017

قسمت بالایی صفحه