اولویت مان : دستیابی به یک صلح توافقی و پایدار در افغانستان [fr]

افغانستان/دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان، (یوناما)- متن سخنرانی خانم آن گِگِن، معاونه نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – ۱۱ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۰ حوت ۱۳۹۷

JPEG

(...) لطفاً به من اجازه بفرمایید تا بنوبهء خویش از آقای تادامیجی یاماموتو، نماینده خاص بخاطر توضیحات واضح و ارزنده اش، بخصوص درمورد بذل تلاش ها در راستای تأمین صلح و روند انتخاباتی تشکر نمایم. من از آقای حمدالله محب، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از بابت تشریف آوری اش بمنظور اشتراک در این گفتمان و ارائهء تشریحات خیلی جامع نامبرده در زمینه نیز سپاسگزار و مشکورم. بالاخره، می خواهم تا با اغتنام از فُرصت دست داشته به خانم ستوری تپش از بهر سخنرانی موصوفه، خاصتاً درمورد مسئله خطیر اشتراک سیاسی زنان - این موضوع اهمی که ما درنظر داریم تا طی دورهء رهبری مشترک جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد بر آن دقت و تمرکز خاصی داشته باشیم، مراتب سپاس و امتنان خیلی صمیمانه خویش را تقدیم بدارم.

من در این جلسهء شورای امنیت، چهار مشاهده را تسجیل می دارم :

۱)- اولاً، درحالیکه سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) یکی از مرگبارترین سال برای افراد ملکی بود، اولویت مان در چنین وضعی باید بیش از هرزمانی بر فرجام بذل تلاش ها جهت دستیابی به یک صلح توافقی و پایدار در افغانستان تمرکز داشته باشد. من از کار و زحمات ایالات متحده امریکا بواسطهء شخص نماینده خاص، آقای زلمی خلیلزاد در راستای دست یازیدن به مذاکرات با طالبان به مقصد واداشتن شان به آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و با جمله نیروهای سیاسی افغانستان، استقبال و قدردانی می نمایم. جمهوری فرانسه از طالبان می خواهد تا گفتگوهای مستقیم را با حکومت افغانستان بپذیرند. آنطوریکه نماینده خاص خاطرنشان ساخت، امر اساسی و بسزأی محسوب می گردد تا روند صلح ادغامی، تحت رهبریت افغان ها و برای افغان ها باشد. درعرصه متذکره مسئلهء خاص و اهمی توصیف می گردد، و از آن قبلاً یادآهانی بعمل آمد که زنان و جوانان بگونهء مستقیم و چشمگیری در روند صلح، و در تمامی سطوح اتخاذ تصامیم اشتراک ورزند. جمهوری فرانسه بمنظور اینکه بذل کوشش های بین المللی در هماهنگی صورت پذیرد، نه در فضای رقابت و همچشمی، برعلاوه ضرورت به وحدت ابتکارهای مختلف منطقوی و بین المللی را جهت دستیابی به یک صلح پایدار تذکار می دهد. روند کابل در زمینه یک چهارچوب مناسبی را ارائه می کند. ما آنطوریکه نماینده ارشد در ژنیو مطلب را تأیید نمود، نیز معتقدیم که اتحادیهء اروپا می تواند یک نقش تسهیلی را در گفتگوهای صلح ایفا کند. دیگران موضوع را قبل از من واضحاً خاطرنشان ساختند، یعنی ما نباید راهی را که افغان ها در طول ۱۸ سال گذشته پیموده اند، بدست فراموشی بسپاریم. درحالیکه گفتگوها جریان دارد، حفظ و تحکیم دست آوردها در بخش عدالت، قانونمندی، حقوق بشر – بشمول حقوق زنان – و احترام به آزادی های بنیادین، و بخصوص آزادی های بیان، عقیده و مطبوعات، باید یک اولویت مطلق و سدید شمرده شود. قربانی کردن موارد فوق الذکر می تواند پشتیبانی، منجمله کمک مالی تمویل کنندگان بین المللی را به روند جاری زیر سوال برد.

۲)- اولویت دوم، تأمین برگزاری روند مناسب و نیکو انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات ۲۰ جولای ۲۰۱۹ میلادی (۲۹ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی) بخاطر اینکه بااعتبار باشد، باید بطور آزاد، شفاف و ادغامی برگزار گردد. ضعف ها، کاستی ها و کم کاری های مشخص شده حین انتخابات پارلمانی و رأی گیری ها گذشته باید اصلاح گردد، و جهت اجتناب از تأخیر جدید، بذل تلاش ها در قبال آمادگی ها تشدید یابد. این امر مستلزم فعالیت های سازنده جمیع نامزدان زن و مرد است. اصلاح قانون انتخابات و تجدید اعضای کُمیسیون انتخاباتی باید به ایجاد دوباره اعتماد مردم افغانستان کمک کرده، بانجامد، زیرا موجودیت نهادهای معتبر و نمایندگان قانونی و مشروع نیز یک تعهد و ضمانت صلح است. کُمیسیون مستقل انتخابات جهت فراهم سازی زمینهء اشتراک هرچه گستردهء مردم در انتخابات، بخصوص اشتراک زنان بحیث نامزدان و رأی دهندگان، باید به بذل کار و زحمات خویش ادامه دهد. تأمین امنیت روند انتخابات نیز یک رُکن سرنوشت ساز محسوب می گردد، و ما حمایت تام مان را از نیروهای امنیتی افغانستان که سعی و تقلای شان حین روال انتخابات ماتقدم مورد ملاحظه و توجه قرار گرفت، تجدید می نماییم.

۳)- استعجالیت سوم و اساسی، مضاعف بذل جد و جهد در راستای حفاظت افراد ملکی، منجمله محافظت از کارمندان امور بشردوستانه و طبی، و پاسخ دهی به نیازمندی های بشری. برعلاوهء تصاعد بی پیشینه تعداد قربانیان ملکی در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) با کشته شدن بیش از ۹۰۰ کودک - یک افزایشی علی الخصوص در اثر حملات انجام یافته از سوی دولت اسلامی موسوم به "داعش"، ارقام حملات بر کارکنان امور بشر دوستانه نیز در یک سال به بیش از %۱۵۰ صعود کرده است. شفاخانه ها و مکاتب هنوزهم آماج قرار می گیرد. داده های سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) از ماه جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های جدی/دلو سال ۱۳۹۶هجری شمسی) تا اکنون، آمار ۸۷ مورد انجام حمله بر عمله و فعلهء طبی و زیربنأهای صحی را نشان می دهد. امر الزامی است تا همه طرفین درگیر منازعه مکلفیت ها و وجایب شان را در چهارچوب حق بین المللی بشر دوستی مراعات کنند. جمهوری فرانسه از عملکرد دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما" در امر پشتیبانی از مقامات افغان جهت محدود ساختن تعداد قربانیان ملکی، علی الخصوص در میان کودکان، استقبال و قدردانی می کند. امر بخصوص واجبی است تا قوانین مرتبط به محو خشونت های انجام یافته بر زنان، و همچنان ماده های قانون جزأ که در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) برای حفاظت زنان و کودکان از خشونت های جنسی و مبارزه علیه استخدام و استفاده از کودکان تصحیح گردید، کاملاً تطبیق گردد. برای نائل آمدن به این مأمول، مهم دانسته می شود که ظرفیت های قوهء قضائیه بازهم تقویت یابد. ندأی قربانیان باید شنیده شده و مدنظر گرفته شود : معهذأ، امر اصلی محسوب می گردد تا تمامی تدابیرلازمه در راستای وضع محدودیت بر حاشیه کشانیدن و موارد ننگ، آزار و اذیت قرار دادن ایشان اتخاذ یابد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد – "یوناما" می تواند در گزارش های اش خاصتاً معلومات بیشتر را درمورد ازدواج های زودهنگام و اجباری کودکان که از سوی دولت اسلامی موسوم به "داعش" در خراسان انجام می یابد، مدغم ساخته، مرقوم دارد. بالاخره، ما برای پاسخ دهی به نیازمندی های بشری روزافزون ۵،۶ میلیون افغان تنگدست و بی بضاعت، و تضمین دسترسی مطمئن و بدون قید و مانع کمک های بشردوستانه در سرتاسر کشور، باید هرچه در امکان و توان است انجام دهیم.

۴)- باب چهارم و نهایی ام مربوط به نقش اساسی سازمان ملل متحد جهت تدوام همگامی و همسویی با افغانستان در این دوران خطیر و حساس می گردد. می خواهم در اینجا از بذل کار و زحمات چشمگیر دفتر معاونت ملل متحد – "یوناما" و دفاتر مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان، آن چه در پیوند با حمایت از تلاش های صلح و روند انتخاباتی باشد و یا درعرصهء مدد به انکشاف و تعاون بشردوستانه، تمجید نمایم. ما درحالیکه چند روز بعد به تجدید دورهء وظیفوی مأموریت آمادگی می گیریم، نباید عملکرد ضروری و مبرمی را که این مأموریت روزانه بسر می رساند، از نظر دور افگنیم. در چنین حول و حوشی، می خواهم یادآوری نمایم که جمهوری فرانسه به اتحاد شرکای بین المللی و به شورای مذکور در امر مدد و پشتیبانی از افغانستان اهمیت خاصی قائل است. ما برای پشتیبانی از قوس خط السیر افغانستان بصوب صلح، ثبات، مردم سالاری و رُشد اقتصادی و اجتماعی، باید بیش از هر زمانی دیگری متحد و متفق باقی بمانیم.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه