اوضاع در لندن (یکشنبه، ۴ جون ۲۰۱۷ / ۱۴ جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، در مقابل حمله دهشت افگنانه ای که برشهر لندن تحمیل گردید، همبستگی تام خودرا با متحد بریتانوی ما ابراز می دارد.

ادارات عرضهء خدمات وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه اوضاع را در ساحه از نزدیک دنبال می کنند. یک پیام حاوی از مواظبت، هوشیاری و بیداری به توجه هموطنان ما پخش گردید.

شعبات مربوط به سفارت فرانسه مقیم انگلستان، جهت حصول اطمینان از تأمین امنیت فرانسوییان حاضر و موجود در شهر لندن، بسیج بوده و در تماس تنگاتنگ با مقامات بریتانوی قرار دارند.

از اشخاص حاضر در محل و ماحول واقعه خواهش بعمل می آید تا دستورالعمل های پولیس شهری را دنبال نمایند : https://mobile.twitter.com/metpoliceuk

از اشخاصیکه درمورد قربانیان احتمالی فرانسوی معلومات داشته باشند، تقاضا بعمل می آید تا با شماره های ذیل به تماس شوند :

- شماره تیلفون عاجل سفارت فرانسه : + 44 7887 768941
- یا شماره تیلفون عاجل مرکز بحران در پاریس که فعال گردیده است : 01 43 17 51 00

از فرانسوییانی که در لندن در امن بسر می برند، خواهشمندیم تا به اقارب شان از این بابت اطلاع داده، اطمینان خاطر دهند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/evenements/article/situation-a-londres-04-06-17

تاریخ نشر 05/06/2017

قسمت بالایی صفحه