اهداف انکشاف پایدار (او.دی.دی) [fr]

JPEG

فرانسه از تصویب "اجندآی 2030" بواسطء سازمان ملل متحد مستقر در نیویارک که 17 هدف را در راستای انکشاف پایدار برای کرهء زمین (او.دی.دی) تعیین نموده است، استقبال می نماید.

این نخستین گام جهانی، قالب جدیدی را به بخش انکشاف پانزده سال آینده می بخشد. "اجندآی 2030" به ادامهء 8 هدف دور هزاره برای انکشاف که از سال 2000 بدینسو مرعی الاجراَ گردیده است، جا می گیرد. دور هزاره برای توسعه طی پانزده سال گذشته در عرصهء مجادله علیه گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال یا دسترسی به آب و معارف به پیشرفت های واقعی نایل آمد.

متفاوت با اهداف دور هزاره برای انکشاف، اهداف جدید توسعه مداوم حاوی بُعد کُلی بوده و جمع تعاملات انکشاف را در شمال همانند جنوب پوشش می دهد.
بدینگونه، متصل به اهداف عمومی کاهش فقر، اهدافی مثلاً در مورد محیط زیست و تساوی جنسیتی رقم خورده است.

تصویب "اجندآی 2030" اهداف انکشاف پایدار برای کرهء زمین، راهکار سیاسی بُلند هدفی است که باید در دراز مدت ثمربخش بوده و هر کشور ملزم به گذاشتن سنگی در ساختار مذکور ساخته شده است.
این امر، دیگر اصول مجازی بعید از واقعیات ساحه نیست : جهت تأمین پیگیری"اجندآی 2030"، 169 استشاره دقیق مکملهء اهداف یاد شده گردیده است. در زمینهء ایجاد ابزار و امکانات، کنفرانس اَدیس ابیبا (پایتخت حبشه / ایتوپیا) در ماه جولای 2015 (سرطان/اسد 1394) از یک ائتلاف وسیع متشکل از فعالان محلی، خصوصی و امور عامه دعوت کرد تا جهت تمویل بسررسیدن این اهداف، بسیج شوند. این مأمول با اتکأ بر تعهد مجدد کشورهای صنعتی، بخصوص اتحادیهءاروپا، با تخصیص دادن %0،7 عواید ملی ممالک مذکور برای کمک عامه به انکشاف تا افق سال 2030، انجام پذیر می باشد.

PNG

تاریخ نشر 05/10/2015

قسمت بالایی صفحه