انکشاف : گزارش بیاریتز درمورد تعهدات گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" - (۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ / ۲۶ قوس ۱۳۹۸)

بتاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۶ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی)، مقام رهبری گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" گزارش بیاریتز را درمورد انکشاف بدست نشر سپرد و به اطلاع عام رسانید. در گزارش مذکور جهت سهمگیری در تطبیق اهداف انکشاف پایدار –(او.دی.دی.)، یک ترازنامهء تعهدات سپرده شده از سوی گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷ " تعبیه و آماده گردیده است.

JPEG

گزارش فوق الذکر از ایفای نقش پیشتاز و بارز هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" درقبال پاسخ دهی به چالش های بزرگ عمومی (مانند، محافظت از کرهء زمین، معارف، مساوات میان زنان و مردان، صحت، ثبات بین الملل)، استقبال و ستایش می کند. گزارش مذکور تذکار می دهد که کشورهای گروه "جی.۷" جمعاً ثلث ربع کمک عامه به انکشاف جهانی یا به عبارت دیگر مبلغ ۱۱۴ میلیارد دالر امریکایی را طی سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) تمویل کرده و یک نقش پویای در راستای بسیج باقی تمویل های مالی عامه و خصوصی بنفع انکشاف پایدار را ایفا می نماید. گزارش یادشده بر نقش الهام بخش و انگیزه ساز گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" جهت ارائهء پیشنهادات عملی انگشت می گذارد، آنطوریکه موفقیت صندوق وجهی مبارزه علیه امراض ایدز/سیدا، سِل و ملاریا (https://www.theglobalfund.org/fr/) که گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" نخستین تمویل کننده آن است، مشارکت جهانی برای معارف (https://www.globalpartnership.org/fr)، ابتکار موسکوکا دربارهء صحت مادران و نوزادان (https://ffmuskoka.org/le-fonds-francais-muskoka-une-initiative-pour-reduire-la-mortalite-maternelle-et-infantile/) و یاهم ابتکار آکیلا که زمینهء بسیج مبلغ بیش از ۲۰ میلیارد دالر امریکایی را بسود مصونیت غذایی مساعد ساخت، به این امر شهادت می دهد.

این گزارش خاطرنشان می سازد که گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" در ارتباط و تماس با کشورهای شریک، سازمان های جهانی، فعالان جامعهء مدنی و سکتور خصوصی، بمنظور مدد و سهم در نائل آمدن به اهداف انکشاف پایدار – (او.دی.دی.) تا عتبهء سال ۲۰۳۰ میلادی (سال ۱۴۰۹ هجری شمسی)، باید بذل تلاش های اش را جهت ارائه پاسخ به وخامت نابرابری ها بسطح جهانی و در داخل کشورها ادامه دهد. گزارش مذکور چندین تعهد سران دول و حکومات گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" را تثبیت و تشخیص می کند که ضرورت به سرمایه گذاری فزآینده دارد : یعنی، مبارزه علیه ضیاع تنوع طبیعی و زباله های پلاستیکی بحری، تسهیل تجارت در کشورهای رو به انکشاف و مبارزه برضد عدم مصونیت غذایی که امروز دامنگیر بیش از ربع مردمان جهان گردیده است.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2019/article/rapport-de-biarritz-sur-les-engagements-du-g7-en-faveur-du-developpement-17-12

تاریخ نشر 30/12/2019

قسمت بالایی صفحه