انکشاف – گرامیداشت از روز جهانی زیستگاه و اسکان (۳ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۲ میزان ۱۳۹۵)

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بمناسبت روز جهانی زیستگاه و اسکان، بر اهمیت خاصی که وزارت مذکور به عملی شدن یکی از اهداف آجندای ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) بنفع "شهرهای باز بروی همگان، مطمئن، مقاوم و پایدار" قائل است، تأکید می ورزد. این هدف، در زمرهء ۱۷ هدف انکشاف پایداری است که در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) از سوی کُل جامعهء بین المللی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

JPEG

در سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) تعداد شهرنشینان سه برابر خواهد شد و %۶۰ انسان ها در شهرها اقامت خواهند گزید. در جهان، حدوداً پانزده بزرگ شهر جدید که رقم نفوس آن از ۱۰ میلیون باشنده خواهد گذشت، عرض اندام خواهد نمود.

از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ اکتوبر (از ۲۶ تا ۲۹ میزان) امسال ، کنفرانس زیستگاه و اسکان ۳ که سومین نشست سازمان ملل متحد درمورد مسکن و انکشاف شهری پایدار می باشد، در شهر کیتو پایتخت کشور اِکواتور برگزار خواهد گردید. کنفرانس مذکور آجندای شهری جهانی جدید را با تعیین چهارچوب بین المللی برای بیست سال آینده، ترتیب داده و تدوین خواهد نمود.

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، نهاد فعال در عرصهء شراکت فرانسوی برای شهر و واحدهای جغرافیایی، در راستای پیاده نمودن این آجندا، بخصوص در مسائل طرد شهری و گذار زیست محیطی و انرژی، بسیج می باشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
Voir :http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/autres-evenements-et-actualites-2016-sur-le-theme-du-developpement/article/developpement-celebration-de-la-journee-mondiale-de-l-habitat-03-10-16

تاریخ نشر 04/10/2016

قسمت بالایی صفحه