انکشاف – مصونیت غذایی (۹ فبروری ۲۰۱۸ / ۲۰ دلو ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو، از "اتحاد جدید برای مصونیت غذایی و تغذی" (ان.ای.اس.ای.ان.)، یک ابتکاری که درچوکات نشست عالی "جی.۷" یا موءتمرهفت کشور پیشرفته صنعتی جهان روی دست گرفته شد، پشتیبانی کرد.

JPEG

ارزیابی تطبیق این ابتکار در کشور افریقایی بورکینا فاسو یک دستآورد متوسط حتی ضعیفی را از تأثیرگذاری های آن مرقوم می دارد. معهذأ، جمهوری فرانسه در چنین حالتی تصمیم به اخراج اش از ابتکار مذکور گرفت، اما عملکرداش بنفع مصونیت غذایی، و تأمل و تعمق اش را درمورد مسیرهای جدید جهت ایجاد ماحول مناسب برای سرمایه گذاری های مسئولیت پذیر در بخش زراعت، ادامه می دهد.

JPEG

جمهوری فرانسه در راستای تأمین امنیت غذایی و تغذی، بخصوص در ساحل واقع افریقا بسیج می ماند. جمهوری فرانسه رویکارهای را که از کشت و زرع خانوادگی حمایت نموده، استقامت و مطابقت آن را در برابر ضربات اقلیمی و اقتصادی با تسهیل ادغام آن در بازارها و ایجاد غنامندی تصاعد می بخشد، ارتقا می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-alimentaire-et-a-l-agriculture/article/developpement-securite-alimentaire-09-02-18

تاریخ نشر 12/02/2018

قسمت بالایی صفحه