انکشاف – شاخصِ نظرسنجی، "فرانسوییان و سیاست کمک به توسعه فرانسه" (23 سپتامبر 2015 – اول میزان 1394)

در بحبوحهء نشست عالی سازمان ملل متحد دربارهء اهداف انکشاف پایدار و تا مدت دو ماه باقی مانده به برگزاری کنفرانس پاریس در عرصهء اقلیم، آژانس انکشافی فرانسه (AFD) دومین نظرسنجی سالانه ای تحت نام " فرانسوییان و سیاست کمک به توسعه فرانسه" را بدست نشر سپرد.

این نظرسنجی تحقیقی، سخاوتمندی فرانسوییان را در مقابل آسیب پذیرترین اقشار جوامع بشری، ضرورت انکشاف پایدار درسراسر جهان و اهمیت ارتباط میان امداد به توسعه و مبارزه علیه بی نظمی اقلیم خاطر نشان می سازد.

بدین منوال، از سه فرانسوی دو تن شان (%67) موافق با سیاست انکشاف بوده و این آمار ظرف یکسال افزایش 5 رقم را آشکار می سازد. از دو شهروند فرانسوی بیش از یک تن آنها، سیاست یادشده را نمادی از افتخار و سربُلندی می داند و %76 فرانسوی ها معتقدند که نابسامانی هواء و اقلیم یک "تهدید جدی" محسوب می گردد.

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 29/09/2015

قسمت بالایی صفحه