انکشاف – سفر آقای ژان – ماری لو گوِن، منشی دولت در امور انکشاف و مجتمع لسان فرانسوی به کشورهای نیجِر و چاد (۱۲ – ۱۴ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۴ – ۲۶ دلو ۱۳۹۵)

از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ فبروری ۲۰۱۷ (از ۲۳ تا ۲۵ دلو۱۳۹۵)، خانم لورانس روسینیول، وزیر خانواده ها، کودکان و حقوق زنان، و آقای ژان – ماری لو گوِن، منشی دولت در امور انکشاف و مجتمع لسان فرانسوی، به کشور نیجِر سفر می نمایند.

PNG

ذوات فوق الذکر با رئیس جمهور نیجِر ایسوفو، وزرأی حکومت وی و همچنان با وکلای مردم، موسسات بین المللی، انجمن های محلی و کارفرمایان جوانی که در راستای احقاق حقوق زنان و توسعهء کشور نیجِرمتعهد اند، ملاقات های انجام می دهند.

آقای ژان – ماری لو گوِن، جهت اجرای برنامه های مربوط به پلانگذاری های خانوادگی و پیگیری تعهد فرانسه بنفع صحت طفل و مادر، اعطأی کمکی به مبلغ ۱ میلیون یورو را به "فنواپ" (۱۰ میلیون یورو برای تطبیق برنامه ساحوی موسکوکا) اعلام می نماید.

منشی دولت در امور انکشاف و مجتمع لسان فرانسوی متعاقباً به کشور چاد عزیمت نموده و در آنجا، جهت مطرح ساختن بخصوص ترتیبات و آمادگی ها در قبال تدویر میزمدور آینده تمویل کنندگان که امسال در شهر پاریس برگزار می گردد، با بُلندترین مقامات کشور مذکور ملاقات و گفتگو خواهد نمود.

بمناسبت این بازدید حکومتی، دو میثاق کمک مالی عقد می گردد : اولی ، یک کمک بودجوی به مبلغ ۵ میلیون یورو برای حمایت از بخش صحت، بعد از تحویل نخستین امداد به عین مقدار که در ماه دسامبر سال گذشته انجام یافت ؛ دومی، برای یک رویکاری به هزینهء ۱۵ میلیون یورو طی ۵ سال جهت آمایش شهر اِنجامِنا.

JPEG

جهت معلومات بیشتر :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/developpement-deplacement-de-jean-marie-le-guen-au-niger-et-au-tchad-12-14-02

تاریخ نشر 13/02/2017

قسمت بالایی صفحه