انکشاف – جلسه سرتاسری شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (پاریس، ۲۰ جون ۲۰۱۸ / ۳۰ جوزا ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۲۰ جون ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، سیزدهمین جلسه سرتاسری شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ان.دی.اس.ای.) را ریاست نمود.

گفتمان جلسه متذکره بر نتایج ارائه شده مورخ ۶ جون (۱۶ جوزا) کُمیتهء امداد به انکشاف (سی.ای.دی.) سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.) که از هدفمندی تجدید یافته جمهوری فرانسه درعرصهء انکشاف و افزایش منابع مختص به کمک عامه به توسعه استقبال می کرد، تمرکز داشت. شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ان.دی.اس.ای.)، مطابق به توصیهء کُمیتهء امداد به انکشاف (سی.ای.دی.) سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.) که در آخرین نشریه اش همقطاران سابقه دار آن را در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) مرقوم داشتند، بوجود آمد.

۵۳ شخصیت مطرح، شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ان.دی.اس.ای.) را تشکیل می دهند. این مأمول زمینهء گفتگوی عمیق میان وزارتخانه های دخیل در راهکارهای توسعوی و همبستگی بین المللی و دیگر فعالان متعهد را در این عرصه مساعد می سازد : انجمن های غیر حکومتی، اتحادیه ها، کارفرمایان، فعالان اقتصادی، وکلای پارلمان، تشکلات محلی، پوهنتون ها و مراکز تحقیقات، شخصیت های خارجی بسطح عالی.

شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ان.دی.اس.ای.) روند تعمق و تفکر خویش را در امر پیشبرد طراحی مجدد راهکار توسعوی و همبستگی بین المللی که از سوی آخرین کُمیتهء بین الوزارتی همکاری بین المللی و انکشاف (سی.ای.سی.ای.دی.) بتاریخ ۸ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۱۹ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) خواسته شده بود، پیگیری خواهد کرد. شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ان.دی.اس.ای.) اشتراک جمهوری فرانسه را در مجتمع سیاسی بسطح بُلند درمورد تطبیق اهداف انکشاف پایدار در ماه جولای (سرطان/اسد) در شهر نیویارک، و آنهم به تعقیب آغاز کار مورخ ۲۶ اپریل (۶ ثور) گذشته کُمیتهء رهبری بین الوزارتی اهداف انکشاف پایدار از جانب آقایان بروون پوارسون، ژان – بَتیست لوموان، منشیان دولت، مطمح بحث و گفتگو قرار داد. گروه کاری شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (سی.ای.سی.ای.دی.) که مسئول مداقه و اندیشه دربارهء دخالت سکتور خصوصی در راهکار انکشاف است، قبل از چاپ و نشر گزارش اش در جریان ماه جولای (سرطان/اسد)، نتایج خودرا معرفی خواهد کرد.

یک گزارشی حاوی جزئیات جریان جلسه، در سایت "فرانس دیپلوماسی" منتشر خواهد شد. واقف باشید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2018/article/developpement-reunion-pleniere-du-conseil-national-du-developpement-et-de-la

تاریخ نشر 03/07/2018

قسمت بالایی صفحه