انکشاف – تعلیم و تربیه، تعلیمات مسلکی، ادغام و صحت – معرفی پلان های راهبردی در بخش فعالیت بیرونی فرانسه طی سالیان ۲۰۱۷ – ۲۰۲۱ (۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) از جانب ژان – ماری لو گوِن (پاریس، ۲۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۳ حمل ۱۳۹۶)

بمناسبت ارائه بیست و پنجمین گزارش برنامه انکشاف سازمان ملل متحد "پنود" درمورد انکشاف بشری، آقای ژان – ماری لو گوِن، منشی دولت مسئول امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان، بتاریخ ۲۳ مارچ (۳ حمل) پلان های راهبردی در بخش فعالیت بیرونی فرانسه را در عرصهء تعلیم و تربیه، تعلیمات مسلکی، ادغام و صحت در ممالکی در حال توسعه برای سالیان ۲۰۱۷ – ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۶ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) در مقر وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه (کیِ دورسیِ) معرفی نمود.

موصوف سمت و سوهای نقشهء راه فعالیت فرانسه را نیز در عرصهء تغذی (۲۰۱۶ – ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳۹۵ – ۱۳۹۹ هجری شمسی) یادآور گردید.

JPEG

این اسناد در مطابقت با تعهدات کُمیتهء بین الوزارتی همکاری بین المللی و انکشاف، مسیرها و محورهای مداخلات اولیه فرانسه را در ساحات اساسی به نفع انکشاف بشری تعیین می نماید.

ماگدی مارتینِز سلیمان، معاون دبیر کُل سازمان ملل متحد و دستیار اداری برنامهء انکشاف سازمان ملل متحد "پنود" حین کنفرانس مذکور نتایج عمده بیست پنجمین گزارش "پنود" (برنامهء انکشاف سازمان ملل متحد) را دربارهء انکشاف بشری ارائه نمود.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/developpement-education-formation-professionnelle-insertion-et-sante

تاریخ نشر 26/03/2017

قسمت بالایی صفحه