انکشاف – ایام "افریقا، انکشاف و فنآوری دیجیتالی" (۲۶ – ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۵ – ۷ عقرب ۱۳۹۵)

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی، و وزارت اقتصاد، صنایع و فنآوری دیجیتالی فرانسه، از تاریخ ۲۶ الی ۲۸ اکتوبر (از ۵ تا ۷ عقرب) امسال، ایامی تحت عنوان "افریقا، انکشاف و فنآوری دیجیتالی" را دایر می کنند (بِرسی).

JPEG

این ایام در چهارچوب تطبیق "پلان انکشاف و فنآوری دیجیتالی" که در ماه دسامبر۲۰۱۵ (قوس/جدی ۱۳۹۴) بمنظور تقویهء جایگاه فنآوری دیجیتالی در سیاست امداد به توسعه ما انتشار یافته بود، تدوین می یابد. پلان مذکور که یکجا با فعالان امورعامه، خصوصی و اجتماعی نگاشته شده است، فهرست اولویت های امور محوله، خاصتاً در قسمت تحکیم پیوندها میان انتظام زیست محیطی فنآوری دیجیتالی فرانسوی و افریقایی را تعیین می کند.

طی این گردهمایی، اجلاس شراکت برای یک حکومت باز که از تاریخ ۷ الی ۹ دسامبر سال جاری (از ۱۷ تا ۱۹ قوس ۱۳۹۵) در فرانسه برگزار خواهد شد، نیز به حضار و علاقه مندان معرفی می شود.

آقای آندرهِ والینی، منشی دولت در امور انکشاف و مجتمع فرانسوی زبانان، در روز اختتام مراسم سخنرانی نموده و از نقش فنآوری دیجیتالی در قبال راهبردهای توسعه، بطور اخص در قارهء افریقا تذکار بعمل خواهد آورد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2016/article/developpement-journees-afrique-developpement-et-numerique-26-28-10-16

تاریخ نشر 27/10/2016

قسمت بالایی صفحه