انکشاف – اشتراک ژان – ماری لو گوِن در شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (پاریس، ۲۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۹ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – ماری لو گوِن، منشی دولت مسئول انکشاف و جوامع فرانسوی زبان بتاریخ ۲۷ فبروری (۹ حوت)، شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی را که تشکیل دهنده چوکات گفتمان و مشوره با فعالان جامعهء مدنی درقسمت سوق دهی سیاست توسعه است، احضار نمود.

دو موضوع در این مجلس مطمح بحث و گفتگو قرار گرفت :

- بررسی دست آوردها و پیشرفت های اخیر در قبال تطبیق اجندآی ۲۰۳۰ جهت انکشاف پایدار و تعهدات کُمیتهء بین الوزارتی همکاری بین المللی و انکشاف که بتاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۰ قوس ۱۳۹۵) دایر گردیده بود ؛
- تدوین و اهتمام سندی سمت و سودهی درمورد چهارچوب شراکت میان وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و جامعهء مدنی.

مقاطع معلومات و اطلاع دهی، بخصوص دربارهء تبادلات و مراودات بین المللی انجام یافته طی ماه های گذشته و طرز کار شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی، مادام تحت نظر و توجه گردانندگان جلسه قرار داشت و در روند رویداد مذکور جا داده شده بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/developpement-participation-de-jean-marie-le-guen-au-conseil-national-du

تاریخ نشر 01/03/2017

قسمت بالایی صفحه