انکشاف – اشتراک ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در اجلاس شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی (پاریس، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۵ عقرب ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۵ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه فعالان عمده انکشاف و همبستگی بین المللی را در اجلاس یک مقطع فوق العاده شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی – (سی.ان.دی.اس.آی.) گردهم آورد.

JPEG

طی این جلسه خاص اشخاصی که شورای ملی انکشاف و همبستگی ملی – (سی.ان.دی.اس.آی.) را تشکیل می دهند، وکلای منتخب پارلمان، نمایندگان تشکلات محلی، سازمان های غیر حکومتی، اتحادیه ها، کارفرمایان، فعالان اقتصادی، پوهنتون ها و مراکز تحقیقات، شخصیت های خارجی عالیرتبه، توصیه ها و رهنمودهای شان را برای رویکار یا مسودهء قانون سمت و سو دهی و برنامه ریزی سیاست مشارکتی انکشاف و همبستگی بین المللی () معرفی کرده شرح دادند. رویکار یا مسودهء قانون مذکور از جانب آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۷ آگست (۵ سنبله) گذشته اعلام گردید، و آقای ژان – ایوو لودریان، وزیراروپا و امور خارجه کشور آن را در مقر پارلمان و در مقابل وکلای مردم طی ثلث نخست سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) ارائه خواهد کرد.

جمهوری فرانسه درچوکات تطبیق اهداف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) سازمان ملل متحد و به تأیید تعهداش در راستای ارتقای امداد انکشافی عامه بسطح %۵۵،۰عواید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ هجری شمسی) و با ابداع شیوه های اش برای اجماع بیشتر جمیع فعالان ذیربط مسئله، بخصوص اعضای جامعهء مدنی، جوانان، شرکت ها و اتباع مقیم خارج، می خواهد یک انگیزه و هدفمندی جدیدی به سیاست توسعوی بخشد.

JPEG

در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی)، این تعهد خاصتاً با تزییدی به مبلغ یک میلیارد یورو تعهدات برای کمک به رویکار آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) تبیین خواهد یافت.

اجلاس مقطع فوق العاده شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی – (سی.ان.دی.اس.آی.) به ریاست وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، یک مرحله مهمی گفتگوی در حال اجرا از یک سال بدینسو با همه فعالان سیاست انکشاف، بخصوص بعد از تدویر کُمیته بین الوزارتی برای همکاری و انکشاف (سی.آی.سی.آی.دی.) و مجتمع ملی برای یک سیاست انکشاف تجدید یافته بتاریخ های ۸ و ۲۲ فبروری (۱۹ دلو و ۳ حوت) گذشته، توصیف می گردد. گزارش درمورد عصری سازی سیاست مشارکتی انکشاف و همبستگی بین المللی که آقای هِروهِ بِرویل بتاریخ ۲۴ آگست (۲ سنبله) گذشته آن را به صدراعظم کشور سپرد، وهمچنان ارائهء گزارش معلوماتی دربارهء رویکردهای جدید امداد به انکشاف از جانب وکلای منتخب مردم، خانم بِرانژِر پولِتی و آقای رودریگ کوکووآندو، نیز در روال تفکر و تعمق همگانی موثر و مثبت واقع گردید. موازیاً به این مأمول، کُمیته امداد به انکشاف سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.)، گزارش نهایی مورخ ماه سپتامبر(میزان) خویش را درمورد نشریهء همقطاران سابقه دار سیاست انکشافی فرانسه به طبع رسانید.

روند مشاوره و نظرخواهی نزد فعالان سیاست انکشاف طی هفته های آینده، علی الخصوص بگونهء مشاوره ها و نظرخواهی های غیر متمرکز در مناطق، پیگیری خواهد شد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/actualites-du-cndsi/article/developpement-participation-de-jean-yves-le-drian-au-conseil-national-du

تاریخ نشر 21/11/2018

قسمت بالایی صفحه