انکشاف – اشتراک آندرهِ والینی در پنجمین کنفرانس احیای مجدد منابع بنیاد مالی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز، سل و ملاریا (مونترِال، ۱۶ و ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۶ و ۲۷ سنبله ۱۳۹۵)

پنجمین کنفرانس احیای مجدد منابع بنیاد مالی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز، سل و ملاریا

JPEG

آقای آندرهِ والینی، منشی دولت مسئول انکشاف و امور مجتمع فرانسوی زبانان، بتاریخ ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۶ و ۲۷ سنبله)، در پنجمین کنفرانس احیای دوباره منابع بنیاد مالی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز، سل و ملاریا در شهر مونترِال کانادا، از کشور فرانسه نمایندگی نمود.

آقای والینی حمایت تام فرانسه را از این بنیاد جهانی تأیید نمود و تعهد رئیس جمهور را که بتاریخ ۲۶ جون (۶ سرطان) در قبال حفظ سهمیهء فرانسه بحد ۰۸،۱ میلیارد یورو طی سال ها ۲۰۱۷ – ۲۰۱۹ (۱۳۹۶ - ۱۳۹۸)، یا هر سال به پرداخت مبلغ ۳۶۰ میلیون یورو ابلاغ گردیده بود، یادآور شد.

آقای والینی بخش مالی مربوط به "ابتکار %۵" را نیز افزایش داد. هدف از "ابتکار %۵"، ارائهء معاونت تخنیکی دوجانبه به ممالک فرانسوی زبان بهره مند از بنیاد جهانی، جهت مدد به آنها در تعبیه و ترتیب دهی، تطبیق و پیگیری رویکارها می باشد. فرانسه بحیث عضو موسس این بنیاد جهانی، دومین کشور کمک کننده بین المللی و اولین کشور تمویل کننده اروپایی، تعهداش را در کنار کشورهای مذکور برای اُفت و امحأی این سه مرض ساری همه گیر، مجدداً تأیید می کند.

برای دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/autres-evenements-et-actualites-2016-sur-le-theme-du-developpement/article/developpement-participation-d-andre-vallini-a-la-cinquieme-conference-de

تاریخ نشر 18/09/2016

قسمت بالایی صفحه