انسجام و تدویر رویداد دیجیتالی تحت عنوان "نسل مساوات مان"

دارالانشأی عمومی مجتمع نسل مساوات بروز سه شنبه ۷ جولای ۲۰۲۰ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) یک رویداد دیجیتالی را تنظیم و تنسیق بخشیده، دایر کرد. اجلاس مجتمعی که می بایست در همین روز در شهر پاریس افتتاح گردد، در اثر شیوع مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" تا سال ۲۰۲۱ میلادی (سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) به تعویق افتاد.

PNG

تمام سخنرانی ها و جر و بحث های مربوط به این رویداد دیجیتالی درمورد دفاع از مساوات میان زنان و مردان و حقوق نسوان در حول و حوش بحران نأشی از مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" را از نشانی برقی آتی اخذ بدارید : https://www.unwomen.org/fr/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
notregenerationegalite.org
جمهوری فرانسه که با ایالات متحده مکسیک جلسات مجتمع نسل مساوات را مشترکاً ریاست می کند، رویداد دیجیتالی مذکور را بر محراق پنج موضوع ذیل انسجام و انتظام داد، یعنی :

- زنان واقع خط مقدم در بحران ؛

- مبارزه علیه خشونت های جنسیتی و جنسی، و خشونت های مجازی ؛

- دسترسی به صحت، و حقوق جنسی و زایش مثل در جریان بحران ؛

- نابرابری های اقتصادی و تقسیم وظایف محوله خانوادگی ؛

- "جهان پسا".

انجام مراودات و مبادلات در خطوط مجازی زمینهء استضائت و وضاحت هنایش بحران کنونی را بر زنان فراهم کرد، و این امر در دیپلوماسی زنگرایی که جمهوری فرانسه آن را هدایت می کند، کاملاً تسجیل و مرقوم گردیده است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه