انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) عرضهء خدمات طبی خودرا در بخش های معالجه و تشخیص تکالیف قلب توسعه می دهد [fr]

بتاریخ 31 اکتوبر 2015 (9 عقرب 1394)، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در حضور سفیر فرانسه، نمایندگان شبکهء انکشافی آغا خان و انجمن فرانسوی بنام "زنجیر امید"، تجهیزات جدید و عصری در انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) را افتتاح نمود. اتاق "کاتِتِریزم" یا استفاده از سوند، زمینهء امکانات جدید تشخیص و تداوی امراض و تکالیف قلب اعم برای بزرگسالان و اطفال را مساعد می سازد. بعد از اجرای بیش از 2000 عمل جراحی قلب کودکان دراین انستیتیوت طبی، اینک با بهره برداری از سامان آلات جدید طبی که شعبه مجهز تکالیف قلبی و طب جراحی قلب را به تدریج اکمال می نماید، یک مرحله تازه ای در تاریخ شفاخانه یادشده عبور گردید.

JPEG

از گشایش انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل در سال 2006 بدینسو که یگانه نهاد طبی کشور برخوردار از معیار "ای.اس.او" می باشد، این نهاد موجودیت پیشتاز و کارآی خویش را در میان شفاخانه های افغانستان هردم به اثبات می رساند. انجمن "زنجیر امید" با ابتکار رویکار مذکور، از مستمر ساختن خدمات تشخیصی و معالجوی جدید با ورود منظم متخصصین فرانسوی در کابل جهت پیاده نمودن برنامه های آموزش دهی و همراهی کارمندان صحی افغان، حمایت می کند. موَسسه متذکره با کمک سفارت فرانسه در افغانستان به پشتیبانی از پذیرش بی بضاعت ترین اطفال کشور در شفاخانه نیز ادامه می دهد ؛ معهذآ، به این کودکان مریض خیلی فقیر و تنگ دست رسیدگی شده و در "منزل اطفال" هزینهء مالی شان از بابت عملیات طبی اکثراً پیچیده ، بعهده گرفته می شود.

JPEG

انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) در قطار شفاخانه های کشور جایگاه مستحکمی داشته و به ذات خود یکی از رویکار های نمادین موفقیت در ساحه همکاری بین المللی محسوب می شود. این انستیتیوت طبی موَلَد مساعی مشترک حکومت های فرانسه و افغانستان، یک موَسسه و شبکهء انکشافی بنیاد آغا خان بوده، به رسیدن به خودکفایی درنگ ننموده و امروز قادر گردیده تا بسوی آینده با اعتماد و جرئت نظر اندازد.

JPEG

http://www.tolonews.com/en/afghanistan/22140-fmic-cardiac-surgery-center-opens-in-kabul

تاریخ نشر 18/11/2015

قسمت بالایی صفحه