انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال : تفویض شهادتنامه ها به فارغان اولین دورهء آموزش طبیبان در ساحهء تخصص شان [fr]

انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) که از سوی حکومت های فرانسه و افغانستان، شبکهء توسعوی آغا خان و"زنجیر امید" حمایت می شود، بتازگی از مرحله جدیدی انکشاف اش عبور نمود.

بتاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۶ (۲۲حوت ۱۳۹۴)، با حضورداشت محترم داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور مراسم اعطأی شهادتنامه ها به فارغان موفق اولین دورهء طبیبان آموزش دیده در بخش تخصص شان بواسطهء برنامه "پی.ژی.ام.اُ" (تعلیمات طبی برای دوره های مافوق تحصیلات عالی) تدویر یافت. این برنامه در سال ۲۰۱۲ آغاز گردید و منبعد زمینه را مساعد می سازد تا متخصصین را درعرصه های بعضاً نادر در افغانستان آموزش داده و آماده خدمت به مریضان نماید : یعنی، طبابت اطفال، جراحی، طبابت قلب و استخوان اطفال، رادیولوژی، انِستِیزی و آسیب شناسی طبی.

JPEG

بدین منوال انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل یا (IMFE) و شرکای که انستیتیوت طبی مذکور را پشتیبانی می کنند، می خواهند دلبستگی خویش را در راستای جایگاه شایستگی، توانمندسازی و تعلیمات داکتران در سرتاسرافغانستان ابراز بدارند. آموزش های طبی یادشده چهار یا پنج سال را دربرمی گیرد و مقامات مربوطه افغانی این تعلیمات را برسمیت می شناسند. اگر شش نخستین برندگان این دورهء آموزشی در خود "انستیتیوت فرانسه برای طفل" اجرای وظیفه خواهند نمود، ولی این برنامهء طبی می کوشد تا ظرفیت پوشش ضروریات را به سطح تمام کشور دارا باشد.

JPEG

برای دریافت جزئیات بیشتر در زمینه به سایت های "انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل" و"زنجیر امید" نیز مراجعه نموده می توانید :
http://www.fmic.org.af/AboutUs/News/pages/pgme-graduation-ceremony-2016.aspx

http://www.chainedelespoir.org/fr/ceremonie-de-remise-des-diplomes-kaboul

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه