انستیتوت فرانسوی افغانستان

به تاریخ اول جنوری سال 2011 مرکز فرهنگی فرانسه در کابل به انستیتوت فرانسوی افغانستان (I.F.A.) تغییر نام نمود. اینجا را کلیک نمائید تا به صفحه بلاگ این انستیتوت دسترسی نمائید. معرفی تاریخچه : انستیتوت فرانسوی افغانستان یکی از نهاد ها فرهنگی شناخته شده پایتخت افغانستان به شمار میرود. ریئس جمهور جورج پامپیدو که در آن زمان صدر اعظم بود اولین سنگ تهداب این مرکز را به تاریخ 8 ماه می سال 1968 گذاشت. از آن زمان بدینسو، به استثنای دوره طالبان، IFA یگانه محل برگزاری محافل فرهنگی، آشنایی، تبادل و گفتگو بشمار میرود. روز بعد از کنفرانس (...)

تاریخ نشر 06/11/2013

قسمت بالایی صفحه