اندور – ملاقات و گفتگوی خانم ناتالی لوازو با آقای ژیلبرِت سابویا ( پاریس، ۴ جولای ۲۰۱۷ / ۱۳ سرطان ۱۳۹۶)

صبح روز سه شنبه ۴ جولای ۲۰۱۷ (۱۳ سرطان ۱۳۹۶)، خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی با آقای ژیلبِرت سابویا، وزیر امور خارجه کشور اندور ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

این گفتمان میان مقامات فوق الذکر فُرصت داد تا تبادلات و همکاری تنگاتنگ ما مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

این گفتگوی دوجانبه درچوکات ترتیبات و آمادگیری ها برای دور آینده مذاکرات میان کشور اندور و اتحادیهء اروپا که بتاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱۷ (۱۹ سرطان ۱۳۹۶) در شهر بروکسِل دایر می گردد، صورت پذیرفت.

JPEG

هدف از این مذاکرات نائل آمدن به یک توافقنامه نهایی مشارکت جمعی قناعت بخشی که به کشور اندور اجازهء سهمگیری کامل را در بازار داخلی اروپا دهد، است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/andorre/evenements/article/andorre-entretien-de-nathalie-loiseau-avec-gilbert-saboya-04-07-17

تاریخ نشر 05/07/2017

قسمت بالایی صفحه