انجمن های غیر حکومتی فرانسوی بنام های "جیرِس"، "سولیدارتی انترنیشنل" (یا همبستگی بین المللی) و "مدیرا" جهت انکشاف ولایت بامیان دست اندر کار اند [fr]

آژانس انکشافی فرانسه (ا.اف.دی.) از رویکارهای یک کُنسرسیوم انجمن های غیر حکومتی فرانسوی درمورد تطبیق یک برنامهء انکشاف دهات در مناطق سطوح مرتفع مرکزی کشور حمایت می کند. هدف عمومی از این برنامه، ارتقای سطح زندگی مردم روستا با فراهم نمودن زمینهء توسعه روستایی متوازن و حفاظت از منابع طبیعی است.

JPEG - قریهء مندایَک، برنامهء آگاهی دهی به زنان افغان از سوی انجمن "مدیرا" دربارهء واکسیناسیون، طرز استفاده درست از ادویه و تطبیق آموزه های مربوط به تداوی حیوانات.

JPEG قریهء کته خانه نزدیک یکاولنگ : بازید از منزل مسکونی یک خانواده افغان، و از سوی انجمن "جیرِس" به نمایش گذاشتن یک طرح داش آشپزخانه ای که دود تولید شده را در خود می گنجاند و بدین ترتیب از بروز مشکلات صحی ناشی از افرازات ذرات مضره و خطرناک جلوگیری بعمل می آورد.

JPEG قریهء فیروزبهار : سفیر فرانسه در یک بخش برنامهء آگاهی دهی برای زنان قریه درمورد آبیاری، حفظ الصحه و زراعت که از سوی انجمن "سولیداریتی انترنیشنل" – (همبستگی بین المللی) تنظیم می گردد، اشتراک ورزید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه