انجمن ملت های آسیای جنوب شرق "اسیان" – پنجاهمین سالگرد (۸ آگست ۲۰۱۷ / ۱۷ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه، در این روزی که ما از پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن ملت های آسیای جنوب شرق "اسیان" بتاریخ ۸ آگست سال ۱۹۶۷ میلادی (۱۷ اسد سال ۱۳۴۶ هجری شمسی) در شهر بانکوک، تجلیل بعمل می آوریم، از تحرک و جهش استثنأیی این منطقهء جهان استقبال و قدردانی نموده، و بر پشتیبانی خویش از انکشاف مستمر انجمن ملت های آسیای جنوب شرق "اسیان" تأکید می ورزد.

JPEG

تبادلات و داد و ستد تجاری میان کشور فرانسه و انجمن ملت های آسیای جنوب شرق "اسیان" در حال رُشد بوده، و سطح این تبادلات در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) به مقدار ۳۰ میلیارد یورو تصاعد نمود.

بازدیدهای بسطوح عالی ای که در طول تاریخ مشترک مان انجام یافت؛ بیانگر پیوندهای تنگاتنگ فرانسه با کشورهای آسیای جنوب شرق می باشد. روابط دوستی و اعتماد مان با همکاری های هر چه بیشتر و وسیعتر در عرصه های اقتصادی، تحصیلات عالی و فرهنگی، و همچنان در بخش امنیت تبارز می یابد.

PNG

پیوندهای خاص و برتر مان به ما زمینهء رویارویی مشترک و باهمی را با چالش های عمومی بر بنیاد اصول مشترک مان، بخصوص وابستگی به حقوق بین المللی و به مسائل کثیرالجوانب، فراهم می سازد.

فرانسه، درحالیکه اتحادیهء اروپا امسال شصتمین سالگرد خودرا نیز جشن گرفت، آرزو دارد تا تبادلات و مراودات میان هر دو سازمان منطقوی مان بیشتر تشدید یابد.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/asie/evenements/article/asean-50e-anniversaire-08-08-17

تاریخ نشر 13/08/2017

قسمت بالایی صفحه