انجام پرواز تخلیهء مورخ یوم یکشنبه ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی

امروز، یک عملیه جدید تخلیه میان شهرهای کابل و دوحه تنظیم و تنسیق یافته، مرعی الاجرا گردید.

جمهوری فرانسه مراتب امتنان و سپاس خویش را به مقامات دولت قطر از بهرعون و مدد قاطعانه شان تقدیم می دارد. تدوین و انجام پرواز تخلیه مذکور به ۱۶ تن از هموطنان مان و اقارب یا وارثین شان زمینهء معاودت به دولت قطر را فراهم می کند.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه امر انتقال مسافرین فوق الذکر را بصوب میدان هوایی رواسی شارل–دو–گول ترتیب و تنظیم بخشیده، تأمین خواهد نمود.

تمام شعبات عرضهء خدمات ذیصلاح دولت فرانسه، عندالامکان، در راستای انتظام و انسجام عملیات جدید تخلیهء هموطنان مان که در سرزمین افغانستان هنوز باقی مانده و حضور دارند، افغان ها اعم از اناث و ذکوری که ازبابت تعهدات شان، بخصوص تحت خطر و تهدید قرار دارند، کاملاً بسیج است.

تاریخ نشر 27/11/2021

قسمت بالایی صفحه