انجام ملاقات و گفتگوی کاری میان سفیر فرانسه و معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان (کابل، ۱۹ فبروری ۲۰۱۹ / ۳۰ دلو ۱۳۹۷) [fr]

صبح روز سه شنبه ۱۹ فبروری ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۳۰ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از محترمه دوکتور عالمه، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان در مقر سفارت فرانسه مقیم کابل، استقبال و پذیرایی نمود.

JPEG

طی این ملاقات دوستانه و مشافهه کاری میان طرفین، مباحثات بر مسائلی مربوط به پذیرش مهاجرین افغان در جهان و بخصوص در سرزمین فرانسه، و مدیریت موج پناهجویی ها تمرکز داشت. سفیر کبیر جمهوری فرانسه، بمنظور اینکه هر قضیه مربوطه با حرمت و انسانیت بررسی و مداقه شود، و همچنان نیز به هدف بهره برداری موثر از برنامه های پذیرایی و ادغامی جمهوری فرانسه به نفع حداکثر مستحقین، ضمن سخنان خویش آرزو نمود تا راه حل های در رعایت میثاق های جهانی و قوانین دو کشور دوست، تدوین یافته، تعمیل گردد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه