انجام ملاقات و گفتگوی کاری میان سفیر فرانسه و وزیر امور داخله افغانستان – (کابل، ۱۸ فبروری ۲۰۱۹ / ۲۹ دلو ۱۳۹۷) [fr]

صبح روز دوشنبه ۱۸ فبروری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۹ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از جانب آقای محمد مسعود اندرابی، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر کشور، بحضور پذیرفته شد.

JPEG

این ملاقات کاری زمینهء مشافهه و تبادل نظرات صادقانه و دوستانه را فراهم ساخت که طی آن ذوات فوق الذکر درمورد اولویت های مملکتین درعرصهء امور امنیتی بشمول امر مبارزه علیه دهشت افگنی و مواد مخدر باهم به توافق رسیدند. سفیر فرانسه بر دوستی فرانسه - افغانستان تأکید ورزید، و متعاقباً وزیر امور داخله افغانستان را از تعهد و حمایت از همکاری فرانسه اطمینان داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه