انجام دیدار و گفتگو میان سفیر فرانسه و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان (کابل، ۱۲ فبروری ۲۰۱۹ / ۲۳ دلو ۱۳۹۷) [fr]

صبح روز سه شنبه ۱۲ فبروری ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۲۳ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از جانب آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان، و نیز در حضورداشت یک تن از نمایندگان بخش امنیت داخلی سفارت کبرای فرانسه در کابل، در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بحضور پذیرفته شد.

JPEG

طی این ملاقات رسمی میان آقایان داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه و سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان، مشافهه مفید و دقیق، و تبادل نظرات دوستانه و صمیمانه صورت پذیرفت. ذوات فوق الذکر روابط عالی دو جانبه مملکتین، اما بخصوص مسئله نگران کننده مهاجرت افغان ها را مطمح بحث و مداقه قرار دادند. سفیر فرانسه ضمن این بحث، سیاست فرانسه را درعرصه های پذیرش، پناه دهی و ادغام جامعهء افغانی در سرزمین فرانسه بسط و توضیح داده، مشخص ساخت، و همچنان معضل عودت کنندگان ها را نیز در میان گذاشت.

آقای سید حسین عالمی بلخی از بابت سخاوت و انعطافی که جمهوری فرانسه در زمینه از خود نشان می دهد، اظهار سپاس و امتنان نمود. طرفین بر امر ضرورت به بهبود همکاری میان دو کشور دوست، علی الخصوص در موارد بازقبولی اجباری، جهت حفظ الگوی فرانسوی و جذابیت برنامه پیشنهاد شده به اتباع افغانی ای که آرزوی برگشت به سرزمین افغانستان را دارند، تأکید ورزیده، توافق نمودند.

سفیر فرانسه جهت تسهیل تبادلات و مراودات میان هر دو جانب، ایجاد یک گروه کاری تخنیکی ای را که مرکب از نمایندگان دفتر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان و سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان است، به وزیر امور مهاجرین کشور پیشنهاد نمود. این رویکار متعاقباً مورد قبولی و تأیید آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان واقع شد.

تاریخ نشر 13/02/2019

قسمت بالایی صفحه