انتقال: مـــــراسم رسمــــی انتــــقال مســــؤلیت ولســـوالــــــی ســــروبی به مقامـــــات امنیتــــی افغــــــــان

مراسم رسمي انتقال ( انتقال مسؤليت امنيتي) به مقامات نظامي ولسوالي سروبي به تاريخ 12 اﭙريل سال 2012 در ﭘايگاه نظامي ولسوالي سروبي انجام یافت.

اين مراسم در حضور داشت بريد جنرال "Jean-Pierre Palasset" و جانشين شان بريد جنرال"Eric Hautecloque-Raysz"، سفير فرانسه آقاي "برنار بژوله" و تيم "شعبه تحکيم ثبات" ( ارتباط با صفحۀ "شعبه تحکيم ثبات" )، والي ولايت كابل آقاي علي زي، ولسوال ولسوالي سروبي آقاي حقبين، جنرال نظر قوماندان لواي سوم اردوي ملي افغانستان، جنرال سالنگي قوماندان امنيه ولايت كابل، مسؤل رياست امنيت ملي ولايت كابل و تعداد زياد ملك ها و ريش سفيدان كه به نمايندگي از اهالي سروبي حضور داشتند، برگزار گرديد.
اين مراسم از اهميت به سزایي برخوردار بوده است، زيرا خاتمه بخش ﭙروسۀ انتقال درولايت كابل ميباشد كه در سال 2008 با انتقال مسؤليت تمامي ولسوالي هاي ولايت كابل (نزديك به 5 ميليون نفر) به استثناي ولسوالي سروبي آغاز گرديده بود كه از آن زمان بدینسو لواي ( La Fayette) و نيرو هاي افغان امنيت اين ولسوالي را نیز تأمين نموده اند.
به تعقيب مراسم ويژۀ نظامي در موجوديت كندك "Picardie" لواي ( La Fayette)، كندك هاي 31 و 32 اردوي ملي افغانستان و نيرو هاي ﭘوليس افغانستان، والي كابل آقاي علي زي، سفير فرانسه در كابل، جنرال نظر و جنرال Palasset سخنراني نمودند و بعداٌ "سند انتقال" بين مقامات افغان و اعضاي ائتلاف به امضاء رسيده و كنفرانس مطبوعاتي به تعقيب امضاي اين سند داير گرديد.
آقاي علي زي اراده سياسي رئيس جمهور كرزي را ستايش نمود و از عزم راسخ اهالي ولسوالي سروبي و فرانسه بخاطر مساعدت شان اظهار خورسندي كرد كه اهالي ولسوالي سروبي توانايي گرفتن امنيت و انكشاف اقتصادي شان را خود بدست ميگيرند. با وجود اين همه وي اظهار نمود كه ادامۀ كمك فرانسه در عرصۀ انكشاف و عرصۀ امنيت ضروري است، زيرا كار هاي زيادي در قسمت آموزش و تجهيز اردوي ملي افغانستان جهت بالا بردن مؤثريت آن باقي مانده است.
در بيانيۀ خود سفير فرانسه آقاي "بژوله" بعد از اداي احترام به ياد بود 24 سرباز فرانسوي كه از سال 2008 بدين سو در ولسوالي سروبي جان هايشان را از دست داده اند طوریکه قربانی آنها در امکان موفقیت سعي و تلاش هاي مشترك ما سهم داشته است، تاكيد كرد كه فرانسه در قبال ولسوالي سروبي در ﭙروژه هاي ملكي متعهد خواهد بود، در صورتیكه اين خواهش اهالي اين ولسوالي باشد. وی ياد آوري نمود كه خروج تدريجي نيرو هاي ما به معني ختم مساعدت هاي نظامي ما نبوده، بلكه اين امر به وسيلۀ آموزش نيرو هاي امنيتي افغان ادامه خواهد داشت.
جنرال نظر از سربازان فرانسوي و افغان كه فداكاري هاي شان باعث ثبات ولسوالي سروبي گرديده سايش نمود. وي به طور مشخص بخاطر فعاليت های مشترك و كمك ها از جنرال Palasset در قسمت آموزش تشكري نموده و از نمايندگان اهالي ولسوالي سروبي بخاطر حمايت شان از نيرو هاي افغان و فرانسوي اظهار ﺴﭙاس نمود.
جنرال Palasset اين مراسم را به سربازان كه در جريان عمليات تأمين امنيت در ولسوالي سروبي جان هايشانرا قرباني نموده اند،‌ اتحاف نمود: 24 سرباز لواي ( La Fayette) در ولسوالي سروبي جان هايشان را از دست دادند كه از آن جمله 10 تن به تاريخ 18 اگست سال 2008 در درۀ اوزبين كه تقريباٌ ثلث تلفات مجموعي ( La Fayette) را تشكيل ميدهد، از بين رفتند. وي از فعاليت هاي انكشافي كه از طرف شعبۀ تحكيم ثبات به ﭙيش برده ميشود ستايش نمود و يادآور گرديد كه امنيت امروز كاملاٌ از طرف نيرو هاي امنيتي افغان ( 1500 سرباز و 780 ﭙوليس) تأمين ميگردد كه از ماه نوامبر سال 2011 رهبري عمليات را بدست گرفته بودند. این امر منتج به امکان تردد 5 یا 10 هزار وسیلۀ نقلیه بالای سرک شماره 7 که کابل را به جلال آباد وصل مینماید گردیده است.
در چوكات معاهده دوستي و همكاري (ارتباط با مقالۀ مرتبط) كه براي مدت 20 سال قابل تجديد، امضاء گرديده است، كمك هاي ملكي فرانسه كه هم اكنون در بعضي بخش ها چون معارف، صحت، زراعت، اقتصاد، تبادلات فرهنگي ادامه دارد- سالانه بیش از 20 فيصد توسعه خواهد يافت. ﭙروگرام 5 ساله (2016-2012) كه با معاهدۀ دوستي و همكاري همراه ميباشد دربرگيرندۀ يك بخش مشخص براي ولسوالي سروبي و ولايت كاﭙيسا است، كه از طرف "شعبه تحكيم ثبات" عملي ميگردد، (ارتباط با مقالۀ مرتبط) و شامل موارد ذیل است:‌ لين جديد برق از بند نغلو، وسيع سازي شفاخانه سروبي ( آمادۀ افتتاح)، تداوي اطفال در شهر كابل، باز سازي مكاتب در چوكات ﭙروگرام «DDP»، آموزش استادان و ﭙروژه هاي زراعتي. در چند سال آینده، مسولیت این امور به شعبات همكاري سفارت انتقال خواهد نمود.

عكس هاي اين مراسم:

JPEG - 110.9 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 98.1 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 97.8 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 113.1 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 89.8 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 75.3 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 64.8 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 95.7 kb
JPEG - 97.6 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 116.8 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 103.2 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 97.8 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 91.6 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 118.4 kb
© MAEE - P. Mattot 2012
JPEG - 112.2 kb
© MAEE - P. Mattot 2012

تاریخ نشر 01/05/2012

قسمت بالایی صفحه