انتـخابات ریاســت جمــهوری فرانســــه – ســال ۲۰۱۷ میلادی

دو تاریخ مهم :

دور اول انتخابات ریاست جمهوری : یکشنبه، ۲۳ اپریل ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۳ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی-

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری : یکشنبه، ۷ می ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۱۷ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی-

دورهء وظیفه و خدمت رئیس جمهور منتخب با ارأی مستقیم مردم فرانسه : ۵ سال

JPEG

دو امکان :

- بیش از ۸۶۰ مرکز انتخاباتی در خارج از فرانسه باز است. نشانی مرکز انتخاباتی شما در ورق احضاریه ای که آنرا قبل از برگزاری انتخابات دریافت می دارید، تسجیل می گردد .

- بواسطهء وکالت نامه انتخاباتی : اگر شما در روز انتخابات شخصاً حاضر شده نمی توانید، لطفاً از همین اکنون یک وکالت نامه انتخاباتی را عنوانی شخص مورد نظر و اعتماد تان که در عین محل، حوزه یا درعین فهرست انتخاباتی قونسلی خود شما ثبت نام کرده باشد، تدوین و آماده نموده، بسپارید.

JPEG

از توجه تان مشکوریم.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/article/infographie-comment-voter-a-l-election-presidentielle-depuis-l-etranger

تاریخ نشر 28/03/2017

قسمت بالایی صفحه