انتصاب آقای ژان ارنو بحیث فرستاده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و منطقه

آقای ژان ارنو، دیپلومات فرانسوی، بحیث فرستاده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و منطقه نصاب تقرر یافت.

PNG

آقای ارنو، سفیر، برخوردار و متمتع از بیش از سی سال تجربه در امر تأمین صلح و وساطت بوده و قبلاً مقام ریاست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما / مانوا" را بعهده داشت و در کشور کولُمبیا نیز ایفای وظایف محوله نمود.

تاریخ نشر 21/03/2021

قسمت بالایی صفحه