انتشار خبرنامه ای درمورد گزینش شهر پاریس جهت میزبانی و پذیرایی از "مقام بانکداری اروپا" – (ای.بی.او.) (۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۹ عقرب ۱۳۹۶)

برونو لومِر، وزیر اقتصاد و مالیه، ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپا و بنیامین گریوو، منشی دولت نزد وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری فرانسه، از گزینش شهر و حومهء پاریس جهت انجام میزبانی و پذیرایی از "مقام بانکداری اروپا" – (ای.بی.او.) شاد و محظوظ گردیدند، و از اعتماد دول عضو اتحادیهء اروپا در زمینه، سپاسگزاری نمودند.

JPEG

جزم تصمیم مذکور زمینهء استقرار بیش از ۱۵۰ بست مستقیم شغلی در پایتخت، و تقویهء جاذبیت شهر پاریس را فراهم می سازد.
منبعد اتخاذ تدابیر از سوی حکومت و آنهم تحت صلابت و قیمومیت رئیس جمهوری و صدراعظم فرانسه، پایتخت پاریس را به یکی از جایگاه های بیشترین جذاب و گیرای جهان مبدل می سازد.

دولت و اجتماعات حومه گسترده شهر پاریس بذریعهء یگانه غرفه (http://www.chooseparisregion.fr/)، جهت یاری با "مقام بانکداری اروپا" – (ای.بی.او.) در قبال فعال شدن کامل بدون ضیاع وقت در مقر جدید اش، و همراهی و همگامی با تمام کارمندان این مقام بگونهء انفرادی و جداگانه، کاملاً بسیج می باشند. محیط مطمئن وپر کششی که به آژانس مذکور و کارمندان اش پیشکش می گردد، منبع اعتماد و ماندگاری پیشبرد امور محوله این چنین مرجعه فعال ردیف اول در انسجام و تفتیش امور مالی اتحادیهء اروپا را تحکیم می بخشد.

این انتقال بدیهاً تسهیل می یابد، زیرا غنامندی جایگاه مالی پاریس، دسترسی ساده به کانون استعدادها و به فعالان عمده امور بانکی و مالی در اروپا جهت پیشبرد مناسب کارکردهای مربوطه را به "مقام بانکداری اروپا" – (ای.بی.او.) تضمین می کند : ۰۰۰ ۱۴۵ تن در بانک ها یا نهادهای مالی واقع حومه بزرگ شهر پاریس مصروف کار استند. عملاً، پاریس و حومه وسیع شهری اش یک مرکز اقتصادی عمومی حاوی یک پنل وسیع فعالیت های مالی و اما نیز صنعتی، حیات فرهنگی سرشار و سومین محل تجمع مقر گروپ های بزرگ بعد از شهرهای لندن و نیویارک، محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/paris-choisi-pour-accueillir-l-autorite-bancaire-europeenne-abe-20-11-17

تاریخ نشر 23/11/2017

قسمت بالایی صفحه