انتخاب رئیس جمهور فرانسه [fr]

بروز یکشنبه ۷ می ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۷ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با موجودیت حدوداً ۴۷ میلیون تن از رأی دهندگانی که جهت اشتراک در این انتخابات دعوت شده بودند، برگزار گردید.

نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، بدون درنظرداشت ارأی فرانسوییان مقیم در خارج از کشور، که از سوی وزارت امور داخله جمهوری فرانسه درج و جمع آوری شده است، بدینگونه اعلان گردید :

۱)- اشتراک در انتخابات :

- تعداد ثبت نام شدگان : ۶۶۲ ۳۰۳ ۴۳ شهروند

- تعداد آنانیکه از دادن رأی امتناع ورزیدند : ۴۵۴ ۴۱۶ ۱۱ (یا %۶۶،۲۴ ثبت نام شدگان)
- تعداد رأی دهندگان : ۲۰۸ ۸۸۷ ۳۴ (یا %۳۴،۷۵ ثبت نام شدگان)

- ارأی سپید : ۲۷۰ ۹۸۹ ۲ (یا %۴۶،۶ رأی دهندگان)
- ارأی باطل : ۱۲۵ ۰۵۶ ۱ ( یا %۲۸،۲ رأی دهندگان)
ارأی رخته شده در صندوق های انتخاباتی : ۸۱۳ ۸۴۱ ۳۰ (یا %۶۱،۶۶ رأی دهندگان)

۲)- نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) - (از داخل کشور و از سرزمین های ماورای بحر) :

آقای امانوئل ماکرون : ۱۶۷ ۲۵۷ ۲۰ (یا %۶۸،۶۵ ارأی ریخته شده در صندوق های انتخاباتی)
خانم مارین لوپِن : ۶۴۶ ۵۸۴ ۱۰ (یا %۳۲،۳۴ ارأی ریخته شده در صندوق های انتخاباتی)

در دور ثانی انتخابات ریاست جمهوری، میزان مشارکت (بدون درنظرداشت ارأی فرانسوییان مقیم در خارج از کشور) به %۳۴،۷۵ رأی دهندگان ثبت نام شده تقرب کرد. درحالیکه این میزان مشارکت در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، در عین جو و ماحول، به %۶۹،۷۸ می رسید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه