انتخابات پارلمانی – نتایج ارأی فرانسوییان مقیم خارج در دور اول انتخابات پارلمانی جمهوری فرانسه

نتایج کامل و حاوی جزئیات دور نخست انتخابات پارلمانی از ۱۱ حوزه مربوط به فرانسوییان مقیم در خارج از فرانسه را ذیلاً اخذ بدارید.

PNG

دور نخست انتخابات پارلمانی بروزهای شنبه ۳ و یکشنبه ۴ جون ۲۰۱۷ میلادی (۱۳ و ۱۴ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) در یازده حوزه اختصاص یافته به فرانسوییان مقیم در خارج از فرانسه برگزار گردید.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/elections-legislatives-circonscriptions-et-professions-de-foi-des-candidats/

۷۱۷ مرکز انتخاباتی بروی رأی دهندگان واجد شرایط باز و میزان اشتراک عمومی %۱،۱۹ بود.

بروز دوشنبه ۵ جون (۱۵ جوزا)، کُمیسیون انتخاباتی جلسه ای دایر و نتایج انتخابات را اعلام کرد.

برای اینکه یک نامزد بتواند در دور اول انتخاب گردد، باید %۲۵ اکثریت ارأی ثبت و ارائه شده، و بکار رفته در صندوقهای انتخاباتی را کسب نماید.

قابل یادآهانی میباشد که جهت تسهیل بخشی به ارسال مواد و اسباب انتخاباتی به رأی دهندگان در دور دوم انتخابات پارلمانی، فرانسوییان مقیم در خارج از کشور یک هفته پیشتر پای صندوق های انتخاباتی رفته و رأی شان را می ریزند.

نامزدانی که به دور دوم انتخابات راه می یابند، تا روز سه شنبه ۶ جون (۱۶ جوزا)، ساعت ۶ شام فُرصت دارند پروندهء نامزدی شان را نزد وزارت امور داخله جمهوری فرانسه سپرده، اعلام نمایند. (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/elections-legislatives-espace-candidat/)

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/resultats-des-elections/article/elections-legislatives-retrouvez-les-resultats-du-premier-tour-pour-les

تاریخ نشر 07/06/2017

قسمت بالایی صفحه