انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) – دور نخست – رأی فرانسوییان مقیم خارج (۳ – ۴ جون ۲۰۱۷ / ۱۳ – ۱۴ جوزا ۱۳۹۶)

از حدوداً ۱،۳ میلیون فرانسوی مقیم در خارج از فرانسه که در لیست های انتخاباتی قونسلی ثبت نام کرده اند، تقاضا بعمل آمد تا بروزهای شنبه ۳ جون (۱۳ جوزا) در قارهء امریکا و یکشنبه ۴ جون ۲۰۱۷ میلادی (۱۴ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) در دیگر مناطق جهان، در دوراول انتخابات پارلمانی سهم گرفته رأی دهند.

PNG

فرانسوییان مقیم در خارج از کشور نسبت به فرانسوییان داخل فرانسه و سرزمین های ماورالبحر، بانظر گرفتن زمان ارسال مکاتیب تبلیغاتی انتخابات، پیشتر از ایام تعیین شده در دور نخست انتخابات پارلمانی رأی می دهند.

مجموعاً ۱۸۰ نامزد در این انتخابات پارلمانی ثبت نام شده اند. رأی دهندگانی که در یازده حوزهء انتخاباتی منسجم گردیده اند، می توانند در مراکز رأی دهی حوزه مربوطه شان رأی دهند. ۷۱۷ مرکز انتخاباتی منقسم در ۴۵۰ محل بروی رأی دهندگان باز است ؛ رأی دهندگان مذکور نیز می توانند بوسیلهء وکالت نامه انتخاباتی (شخص ثانی معتمد و ثبت نام شده در عین لیست انتخاباتی) یا با ارسال برگه رأی مکتوم در لفافه پُستی رأی دهند. حکومت فرانسه با درنظرداشت تهدیداتی که متوجه امنیت فنآوری معلوماتی در انتخابات است، استعمال رأی برقی را مردود و محظور شمرد.

- نتایج انتخابات پارلمانی در سایت وزارت امور داخله جمهوری فرانسه قابل دسترس خواهد بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/elections- legislatives-2017-premier-tour-vote-des-francais-de-l-etranger-03-04

تاریخ نشر 04/06/2017

قسمت بالایی صفحه