انتخابات "منطقوی" فرانسه در سال 2015

JPEG

انتخابات آینده "منطقوی" فرانسه، بتاریخ 3 و 10 دسامبر 2015 (12 و 19 قوس 1394) دایر می گردد.

در سال 2015، لِست های انتخاباتی واحدهای اداری محل در فرانسه مورد بازنگری استثنأیی قرار می گیرد. عرایض ثبت نام تا تاریخ 30 سپتامبر 2015 (8 میزان 1394) پذیرفته می شود.

این تدبیر لازمه به آنانیکه قبل از تاریخ 31 دسامبر 2014 (10جدی 1393) خودرا ثبت نام ننموده و یا از تاریخ اول جنوری 2015 (11 جدی 1393) نقل مکان داده اند، فُرصت می دهد تا در دوره های انتخابات "منطقوی" در فرانسه، بتاریخ 6 و 13 دسامبر (15 و 22 قوس) اشتراک ورزند.

شهروندان فرانسوی که در خارج اقامت دارند و خواهان ثبت نام خویش در لِست انتخاباتی واحدهای اداری محل، جهت سهم گرفتن در انتخابات "منطقوی" فرانسه موَرخ برج دسامبر آینده هستند، باید مستقیماً به شعبات شاروالی مربوطه مراجعه نمایند.

درخواستی ثبت نام شهروندان در لِست انتخاباتی در فرانسه

JPEG

تاریخ نشر 29/09/2015

قسمت بالایی صفحه