انتخابات مشاورین فرانسوییان مقیم خارج از کشور

بعد از برگزاری انتخابات مشاورین فرانسوییان مقیم خارج از کشور بروز یکشنبه ۳۰ می سال ۲۰۲۱ میلادی (۹ جوزا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، نتایج نهایی انتخابات فوق الذکر بروز دوشنبه ۳۱ می سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۰ جوزا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) اعلان گردید.

شما می توانید اعلان نتایج انتخابات مشاورین فرانسوییان مقیم خارج از کشور را برای حوزهء انتخاباتی منوط به جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری تاجکستان، جمهوری اُزبکستان و جمهوری قرغیزستان از اینجا دریافت داشته، مطالعه فرمائید : https://ir.ambafrance.org/IMG/pdf/proclamation_des_resultats_circonscription_electorale_iran_pakistan_afgh._azer._turkm._kazakh._tadji._ouzbek._kirghizistan.pdf?3040/942d954cd2e17490788fedcd50234c14b1ea8644

تاریخ نشر 01/06/2021

قسمت بالایی صفحه