انتخابات مشاورین اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور – موقف و وضعیت نامزدان

انتخابات مشاورین اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور بتاریخ ۱۷ می ۲۰۲۰ میلادی (۲۸ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی) برگزار می گردد. جدول موقف، صورت حال و وضعیت نامزدان (https://uz.ambafrance.org/IMG/pdf/etat_des_declarations_de_candidatures_09.03.20.pdf?5689/30c8d9a25f9b1d744d42e3535579eee87783925d) نظر به اخذ زمانوار فهرست های انتخاباتی چنین تسجیل می یابد :

- فهرست "تجمع زیست محیطی جهانی" - https://uz.ambafrance.org/IMG/docx/liste_rassemblement_ecologique_mondial_-_corrigee.docx?5692/006a4418ca14c8e6184e31f0e3579101cfa6f0c6

- فهرست "فرانسوییان جهان – "ای.دی.اف.او" - https://uz.ambafrance.org/IMG/docx/liste_francais_du_monde_-_adfe.docx?5691/dfe1c655c5a2c1fa24bbdd86e766784abe6c0978

- فهرست "فرانسوییان راهء ابریشم" - https://uz.ambafrance.org/IMG/docx/liste_francais_de_la_route_de_la_soie_-_corrigee.docx?5690/d810d35924b323144ada0ef034919f80b56d71f9

جهت تعیین نظم و ترتیب معرفی فهرست های فوق الذکر حین برگزاری انتخابات، یک قرعه کشی ای بروز یکشنبه ۱۵ مارچ ۲۰۲۰ میلادی (۲۵ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی) در سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم تهران که درعرصه نقطهء تقاطع و محوری آسیای مرکزی محسوب می گردد، انجام می یابد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه