انتخابات سال 2014 [fr]

پیام سفارت فرانسه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014

" به مناسبت این روز تاریخی برای دموکراسی در افغانستان، سفارت فرانسه به تلاشهای مقامات افغانستان تحت حمایت جامعه بین المللی به دیده قدر مینگرد. این تلاشها متضمن شفافیت و عدالت در روز انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میباشند.

فقط اشتراک وسیع رای دهندگان و پذیرش نتایج آرا توسط همه مردم، حکومت آینده را مشروعیت بخشیده میتواند و این مشروعیت برای زدودن چالشها از سر راه صلح و سعادت در افغانستان، حتمی میباشد.

بدینترتیب، سفارت فرانسه یکبار دیگر اعتمادش را در قبال عملکرد نهادهای افغانی ابراز میدارد. فعالیت این نهادها متضمن حاکمیت شهروندان افغان، اهم از زن و مرد، هم در جریان انتخابات و هم بعد از آن، میباشد."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه