امنیت – تدویر پنجمین ملاقات درمورد تأمین امنیت متصدیان همکاری بین المللی در خارج تحت عنوان "عملیات در ساحهء خطر" (۲۲ جون ۲۰۱۸ / اول سرطان ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۲۲ جون ۲۰۱۸ میلادی (اول سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه پنجمین دور ملاقات ها را درمورد تأمین امنیت متصدیان همکاری بین المللی در خارج از کشور تحت عنوان "عملیات در ساحهء خطر" در شهر پاریس دایر کرد.

تدویر این ملاقات همه ساله جهت پاسخگویی به تشویش و نگرانی های متصدیانی که در ساحات حساس فعالیت دارند، بیش از ۱۸۰ نماینده بلند پایه متصدیان و شرکای رسمی و اداری را گردهم می آورد.

محتوای اجلاس این پنجمین دور ملاقات ها به گفتمانی دربارهء پویایی امنیتی در ساحات مقدم عملیاتی، انجام مأموریت ها در صحنه های حساس و به جایگاه فنآوری های جدید در امر نظم و نسق محافظت از همکاران در محل کار، اختصاص داده شده بود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/article/securite-cinquieme-rencontre-sur-la-securite-a-l-etranger-des-operateurs-de-la

تاریخ نشر 24/06/2018

قسمت بالایی صفحه