امنیت بین المللی – اشتراک ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس مونیخ درمورد امنیت (۱۷ - ۱۸ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۹ – ۳۰ دلو ۱۳۹۵ )

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۱۷ و ۱۸ فبروری ۲۰۱۷ (۲۹ و ۳۰ دلو ۱۳۹۵)، در پنجاه و سومین دور کنفرانس مونیخ درمورد امنیت اشتراک ورزید.

JPEG

امسال این کنفرانس بر محور موضوعاتی چون آیندهء روابط فرااتلانتیک و پیمان ناتو، حالت و اوضاع همکاری اروپا در ساحهء امنیت، دفاع و روابط با روسیه می چرخید. بحران سوریه، امنیت در آسیا – پاسیفیک و "جنگ اطلاعات" نیز در صدر اجندآی نشست قرار داشت.

وزیر امور خارجه فرانسه با آقای سیگمار گابریئل همتای آلمانی اش ، بخصوص در یک مجمعی اختصاص یافته به مسائل امنیت اروپا و رابطهء فرااتلانتیک سهم گرفت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/article/securite-internationale-participation-de-jean-marc-ayrault-a-la-conference-de

تاریخ نشر 19/02/2017

قسمت بالایی صفحه