امضای پروژه آموزش ماموران ادارات عالی افغانستان در مشارکت با مکتب ملی مدیریت فرانسه [fr]

JPEG

به تاریخ 30 اکتوبر 2013 امضای کنفوانسیون جهت راه اندازی پروژه آموزش ماموران مقام عالی اداره افغانستان در حضور معیین صاحب مصطفی مستور صورت گرفت. این همکاری در چوکات معاهده دوستی و همکاری شامل بوده و در همکاری با مکتب عالی مدیریت ملی فرانسه تطبیق خواهد گردید. این پروژه برای مدت 3 سال در نظر گرفته شده و قرار است به تعداد 50 تن از ماموران مقام عالی افغانی در افغانستان و فرانسه تحت آموزش قرار بگیرند.

تاریخ نشر 02/11/2013

قسمت بالایی صفحه