امضأ توافقنامه های همکاری با ولسی جرگه و مشرانو جرگه [fr]

بخش همکاری سفارت فرانسه در افغانستان به پشتیبانی دولتی و رسمی خویش از مجلسین ولسی جرگه و مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان ادامه می دهد.

بتاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ مطابق به ۲۷ عقرب ۱۳۹۵ ، آقایان خدای نظر نصرت، منشی عمومی ولسی جرگه و سید حفیظ الله هاشمی، منشی عمومی مشرانو جرگه، در چوکات همکاری های موجود میان شورای ملی کشور و سفارت فرانسه در افغانستان، توافقنامه های همکاری را با سفارت فرانسه عقد نمودند. به نمایندگی از سفارت یادشده، آقای پاسکال هانس، مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی فرانسه در مراسم امضأی این توافقنامه ها حضور فعال داشت.

JPEG

عقد این توافقنامه ها، به تعقیب تلاشهای انجام یافته در چهارچوب رویکار حمایت از برنامهء اصلاحات در بخش های امنیتی که در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) ختم گردید و پشتیبانی از اصل عدالت که بنوبه نیز در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) نقطه پایان یافت، طی ماه های پیشرو باب عملکردهای آموزش دهی و کارشناسی را در عرصه های مختلف می گشاید. قابل تذکار است که کارمندان هر دو مجلس شورای ملی افغانستان، قبلاً در دوره های آموزشی مربوط به مسائل همکاری حکومتی و مدیریت و اداره با اهداف معیین، در فرانسه عزیمت نموده و اشتراک کرده اند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه